Älekulla kyrka

Här följer kort historik över Älekulla kyrka – vill Du utveckla denna del av hemsidan, kontakta kyrkoherden.

Älekulla kyrka är uppförd i sten och härrör från medeltiden. 1794 förlängdes den genom att koret byggdes till. 1877 ersattes den tidigare klockstapeln av en tornbyggnad i trä. Sakristian byggdes 1935.

Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar. I  taket finns bland annat de sex skapelsedagarna, framställda av kyrkomålaren Ditleff Ross (1760). Efter tillbyggnaden 1794 kompletterades dessa målningar med motiv ur Första Moseboken, av I M Hultgren.

På läktarbröstet finns bilder av Kristus och apostlarna. Predikstolen pryds av evangelisterna. Även bänkdörrarna är dekorerade.

Altaruppsatsen är tillverkad 1796 och har två målningar, överst Kristus på korset och därunder den första nattvarden. En äldre altartavla från 1687 finns uppsatt på södra långväggen.

Kyrkans äldsta inventarium är den rikt utsirade dopfunten i täljsten från 1300-talet.

Storklockan är från 1590, lillklockan bär årtalet 1732.

(Ur Våra kyrkor)