Begravning

När man har mist en anhörig är ett avsked viktigt. Begravningsgudstjänsten är en avskedsstund och en gudstjänst kring sorg och saknad men också hopp och liv, där prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne till Gud.

Församlingen ansvarar för begravningsgudstjänsten och den kostar ingenting för den som är medlem i Svenska kyrkan. Tillsammans med prästen planeras begravningsgudstjänsten så att den känns personlig och fin.

Här finns information om rekommendationer från Centrala Gravvårdskommittén.

Begravningsverksamheten i Sverige är ett offentligt åtagande.

I de allra flesta fall är det Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter som är huvudmän för denna verksamhet. Riksdagen har beslutat att alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte, ska betala en avgift för att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Avgiften är inkomstrelaterad och bekostar:
• Gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under 25 år.
• Gravsättning inklusive gravöppning samt återfyllning och iordningsställande av öppnad grav (Dessa åtgärder sker i samband med att ett nytt stoft eller ny aska gravsätts).
• Vissa transporter av stoftet när huvudmannen övertagit ansvaret från t.ex. en sjukvårdande inrättning och fram till gravsättning.
• Kremering av stoftet.
• Lokal för förvaring och visning av stoftet.
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.